III edycja projektu „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego”

W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do
ostatniej edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jeśli jesteś uczniem technikum budownictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Bełchatowie albo uczniem technikum żywienia i usług gastronomicznych lub technikum hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, czy też uczniem technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zelowie zgłoś chęć udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy 21-dniowe zagraniczne staże zawodowe związane
z kierunkiem kształcenia w Internationaler Bund w Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczestnik projektu przed wyjazdem zostanie przeszkolony w zakresie branżowego języka niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz odbędzie szkolenie kulturowo-pedagogiczne.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas II-III z kierunków kształcenia odpowiadającym stażom zawodowym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego, średnia ocen
z przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Średnie dotyczą semestru poprzedzającego udział w projekcie.

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW: 04-15.12.2017 r.

Szkolenia przed wyjazdem odbywać się będą w styczniu i lutym 2018 r. od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych oraz/lub w soboty. Organizator nie wyklucza szkoleń
również w okresie ferii zimowych.

Termin wyjazdu na staż zagraniczny: 04-24 marzec 2018 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania:

- na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl oraz szkół: (www.zsp4bel.pl, http://www.zsp3belchatow.pl , http://www.kilinski-zelow.edu.pl )

- w Biurze Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A19)

- w sekretariacie szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Czapliniecka 96, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5)

 

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz
w sekretariacie szkoły.

 

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w projekcie należy kierować do biura projektu (tel. 44 733 66 07) oraz osób do kontaktu w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie - p. Anna Moreń,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4  w Bełchatowie – p. Beata Duralska,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – p. Anna Nowicka.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.